رهبر

گزیده اخبار

Loading
Loading
Loading

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

 

[ تعداد بازدید : ۲۷ ]
[ تعداد بازدید : ۳۰ ]
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
عنوانشمارهنوع
99/17 مناقصه
99/16 مناقصه
99/15 مناقصه
99/14 مناقصه
99/13 مناقصه
99/12 مناقصه
99/11 مناقصه
99/10 مناقصه
99/9 مناقصه
99/8 مناقصه