ارتباط با مدیران

رسانه جدید

فرید ظهیری

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
 • 88260063-4
 • 320-1
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

محمد صادق اسدی

قائم مقام
 • 88244182
 • 330
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

سیدعلی موسوی

معاونت بهره برداری
 • 88260087
 • 202
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

حسین خانی

معاونت مالی و پشتیبانی
 • 882758869
 • 200
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

جهانگیر اسپه پور

معاونت درآمد و امورمشترکین
 • 88275874
 • 100
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

سید علی خاتمی

معاونت مهندسی توسعه
 • 88243716
 • 102
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

سیدعلی حسین زاده

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
 • 88280634
 • 300
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

سیدامید میرعبداللهی

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
 • 88260087
 • 202
 • جلال آل احمد - نبش شهر آرا - نبش بلوار غربی - ساختمان ستادی شرکت
رسانه جدید

داود صفری

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
 • 88288546
 • 316
رسانه جدید

رضا کیانپور

مدیر دفتر قراردادها و امور بازرگانی
 • 88280630
 • 120
صفحه ۱ از ۲ ۲