شهروند گرامی

باسلام

درصورت تمایل به شرکت در مسابقه فرهنگی فقط ؛ عددپاسخ صحیح را به شماره 200003122 ارسال فرمائید.

باشیوع بیماری کرونا مصرف آب در کشور چنددرصد افزایش داشته است؟

1. 25 درصد

2. 20 درصد

3. 30درصد

4. 35درصد

برگزیدگان مسابقه به قید قرعه جوایزی تقدیم می شود.

                                                          روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران