فرید ظهیری

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

محمد صادق اسدی

قائم مقام

سیدعلی موسوی

معاونت بهره برداری

حسین خانی

معاونت مالی و پشتیبانی

جهانگیر اسپه پور

معاونت درآمد و امورمشترکین

سید علی خاتمی

معاونت مهندسی توسعه

سیدعلی حسین زاده

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

سیدامید میرعبداللهی

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

محمد بزرگمهر

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

رضا کیانپور

مدیر دفتر قراردادها و امور بازرگانی

علیرضا اختری زواره

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

علی بهادری

مدیریت ناحیه ١ آب و فاضلاب منطقه ٣

علی اکبر ندری

مدیریت ناحیه ۲ آب و فاضلاب منطقه ٣

محمد حسین زندی

مدیریت ناحیه ٣ آب و فاضلاب منطقه ٣

حمید عظیمی

مدیریت ناحیه 4 آب و فاضلاب منطقه 3

پیگیری فرمهای ملاقات