فرید ظهیری

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

محمد صادق اسدی

قائم مقام

سیدعلی موسوی

معاونت بهره برداری

حسین خانی

معاونت مالی و پشتیبانی

جهانگیر اسپه پور

معاونت درآمد و امورمشترکین

مهدی سلیم نیا

معاونت مهندسی توسعه

سیدعلی حسین زاده

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

سیدامید میرعبداللهی

مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

حمید عظیمی

مدیریت ناحیه ١ آب و فاضلاب منطقه ٣

محمدحسین زندی

مدیریت ناحیه ۲ آب و فاضلاب منطقه ٣

علیرضا احمدی

مدیریت ناحیه ٣ آب و فاضلاب منطقه ٣

محمدولی زیوری

مدیریت ناحیه 4 آب و فاضلاب منطقه 3

پیگیری فرمهای ملاقات

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.