حوزه معاونت بهره برداری:                                                                

·       اصلاح و بازسازی شهرک شهید باقری محدوده ناحیه 4( درحال انجام)

·       قراردادبا مشاور جهت ارزیابی وپیاده سازی مدیریت دارایی های فیزیکی با شرکت ایتسن(در حال انجام)

·       استقرار سیستم اسکادا در مخزن61 (در حال انجام)

·       اجرای عملیات تعمیرونگهداری انشعابات وشبکه توزیع آب شهری در سطح منطقه3 تهران (در حال انجام)

·       اجرای عملیات تعمیرو نگهداری خطوط جمع آوری فاضلاب شهری در سطح منطقه3 تهران (در حال انجام)

حوزه معاونت فنی و مهندسی:

·       ساخت سوله انبارمرکزی شرکت به متراژ 1200 مترمربع درسایت مخزن56 (در حال انجام)

·       تکمیل ساختمان اداری و آزمایشگاه مرکزی درسایت مخزن 56 به متراژ800 مترمربع  (در حال انجام)

·       اجرای دو واحد مخزن 8500 متر مکعبی بتنی مدفون بدون درز به ظرفیت کل 17000 مترمکعبی در منطقه 22 تهران در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران (در حال انجام)

·       اجرای عملیات بازسازی و توسعه شبکه توزیع آب به طول 40 کیلومتر(درحال انجام)

·       اجرای یک واحد مخزن 15000 مترمکعبی شمال آزاد راه تهران- شمال(در حال انجام)

·       اجرای خط انتقال آبز تصفیه خانه ششم تا مخازن مناطق 21 و 22 تهران (قطعه هفتم) در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران به متراژ 9200 مترمربع   (در حال انجام)