• بازسازی شبکه توزیع آب -  20 کیلومتر (در حال انجام)
 • توسعه شبکه توزیع آب - 7.65 کیلومتر   (در حال انجام)
 • توسعه شبکه فاضلاب - 50 کیلومتر (در حال انجام)
 • بازسازی شبکه فاضلاب - 1 کیلومتر (در حال انجام)
 • نصب انشعاب آب - 3750 فقره (در حال انجام)
 • نصب انشعاب فاضلاب - 6260 فقره  (در حال انجام)
 • توسعه سیستم Gis در بخشهای آب و فاضلاب 
 • مطالعات مقاوم سازی ساختمانها 
 • مطالعات کیفی لرزه ای فاز 2
 • مطالعات پدافند غیر عامل
 • مطالعات هیدرولیکی شبکه توزیع آب 
 • تکمیل ساختمان سردار جنگل
 • ساخت پست امداد فاضلاب
 • خرید و نصب سیستم های خورشیدی (در دست اجراء)
 • اجرای سامانه هوشمند تصمیم یار شیکه توزیع (در دست اجراء)
 • نصب توربین در شبکه توزیع به منظور تولید برق (در دست اجراء)
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.