طرح های بهره برداری شده

حوزه معاونت بهره برداری:                                                                

·       یکپارچه سازی آب و فاضلاب شهری و روستایی

·       تدوین بودجه روستایی سال 99

·       اجرای پروژه آب خاکستری در مخزن61

·       اجرای پروژه فتو ولتامیک در سطح منطقه3 تهران

حوزه معاونت فنی و مهندسی:

·       تکمیل ساختمان اداری و آزمایشگاه مرکزی درسایت مخزن 56 به متراژ800 مترمربع

·       تکمیل و راه اندازی ساختمان اداری پست امدادفاضلاب