شرکت آب و فاضلاب استان تهران/آموزش همگانی/بازدید مجازی ازتصفیه خانه

بازدید مجازی تصفیه خانه

     تصفیه خانه جلالیه                                                                   تصفیه خانه شماره 2