شرکت آب و فاضلاب استان تهران/خدمات مشترکین/آیین نامه عملیاتی و شرائط عمومی تعرفه ها ی آب و فاضلاب