اهداف

1- ارتقاء مدیریت  بر شبکه توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب

2-  ارتقا سطح بهره‌وری و بلوغ سازمانی شرکت

3- ارتقای سطح کیفی خدمات و جلب رضایت ذینفعان

4- بهبود جریان ارزش اقتصادی فعالیت‌های آب و فاضلاب منطقه 3

5- ارتقا سطح و جایگاه منطقه سه دربین مناطق و شرکت‌های آبفا