وظایف

وظایف عملکردی سازمان در راستای استراتژی

اصلاح و توسعه شبکه های آب و فاضلاب

افزایش رضایت از خدمات جمع آوری فاضلاب

مدیریت هزینه ها و افزایش تحقق درآمد

ارتقاء سطح کمی و کیفی آب و افزایش رضایت مشتریان از آن

ایجاد و توسعه ی سیستم های اطلاعات مدیریت

گسترش خدمات الکترونیکی