با استناد به ماده 1 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 شرکت آب و فاضلاب استان تهران در تاریخ 1371/10/24به صورت شرکت های سهامی خاص تاسیس گردیده و طی شماره 89561 مورخ 1371/10/24در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسیده است، متعاقب آن عطف به تبصره 2 همان ماده که عنوان دارد،در صورتیکه بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان ضرورت تشکیل شرکت‌های مستقل آب و فاضلاب می توان نسبت به تشکیل شرکت‌های متعدد اقدام نمود که بدین منظور شرکت‌های مناطق ششگانه نیز مطابق با اساسنامه و قوانین تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب در شش منطقه و تحت عنوان شش  شرکت مستقل در سال 75 ایجاد گردید.اما در تاریخ 83/4/16 شرکت جدید آب و فاضلاب شهر تهران پس از تصمیم گیری توسط شرکت مادر تخصصی(آب و فاضلاب کشور)نسبت به تفکیک نمودن شرکت آب و فاضلاب استان به دو شرکت آب و فاضلاب استانی (حوزه ستادی)و شرکت آب و فاضلاب شهر تهران به شکل(حوزه عملیاتی)اقدام و در تاریخ 83/4/16 طی شماره ثبت 22592 شرکت آب و فاضلاب شهر تهران تشکیل و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و نسبت به انحلال شرکت‌های ششگانه فوق الاشاره اقدام شد.در سال 1390 در راستای ادامه خدمات رسانی بهتر به مردم شریف  تهران بخصوص در بحث آب آشامیدنی و بهداشتی و جمع آوری و دفع فاضلاب نیاز به تشکیل آب و فاضلاب در محدوده  معرفی شد ه  احساس و از طرف آبفای استان تهران اقدامات قانونی برای این امر انجام گرفت و در تاریخ 90/2/28 با شماره 404109 شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران به ثبت رسید .