تعداد مخازن : 17مخزن

 حجم کل مخازن موجود : 435900متر مکعب

 اختلاف ارتفاع پائین ترین و بالاترین نقاط : 1777-1173

طول شبکه موجود : 1596 کیلومتر

تعداد تعداد شیرآلات شبکه توزیع  :18750 عدد

تعداد تعداد شیرهای فشارشکن شبکه توزیع  :158 دستگاه