مشخصات منطقه

 

مساحت منطقه 16000 هکتار

جمعیت ساکن حدودا 1،613،230  نفر

جمعیت تحت پوشش حدودا 1،611،619 نفر

طول شبکه توزیع 1،555 کیلومتر

درصد جمعیت تحت پوشش %99

تعدادنواحی مشترکین و بهره برداری : ناحیه 4

تعداد اکیپ های امداد : 27

شهرداری های تحت پوشش : کل محدوده شهرداری منطقه پنج و بخشی از محدوده شهرداری های مناطق شش، دو و بیست و دو