محدوده جغرافیایی منطقه

 ستاد :

تلفن : ٨٨٢٦٢٠٠٥ الی ٨ فاکس : ٨٨٢٧٥٨٦٧

محدوده ناحیه یک  

از شمال :بزرگراه شهید حکیم

از جنوب :    خیابان انقلاب                                                          نمایش محدوده

 ازغرب :ضلع غربی خیابان ولیعصر(ع)

 از شرق :بزرگراه شیخ فضل اله نوری

تلفن : ٦٦٩٠١٩٤٨ و ٦٦٩٠٥٥٧٧ و ٦٦٩٤٥٨٤٦

محدوده ناحیه دو

از شمال :بزرگراه شهید حکیم

از جنوب :    جاده مخصوص کرج                                                نمایش محدوده

 ازغرب :بزرگراه شیخ فضل اله نوری

 از شرق :   رودخانه کن

 تلفن :٤٤٠٧٢٠٢٦

محدوده ناحیه سه  

از شمال :ارتفاعات حصارک ،شهران و کن

از جنوب :   بزرگراه شهید حکیم

 ازغرب :مسیل فرحزاد                                                             نمایش محدوده 

 از شرق :  رودخانه کن

تلفن : ٤٤٤٧٠٥٠٠ و ٤٤٤٦٨٤٥٢ و ٤٤٤٦٨٤٨٦

 

محدوده ناحیه چهار

از شمال :دهکده المپیک سه راه زیبادشت بالا، ناحیه4

از جنوب :    

 ازغرب :                                                             نمایش محدوده 

 از شرق : 

تلفن : 44718666