استراتژی و راهبردها

استراتژی هدف1

توسعه توان بهره برداری،پایدارسازی و مقاوم‌سازی شبکه تحت پوشش

توسعه استانداردهای کیفی توزیع آب سالم و دفع بهداشتی فاضلاب

تامین مستمر آب باکیفیت

سیستم توسعه دانش مهندسی و بکارگیری سیستم های کنترل و نظارت هوشمند

توسعه بهره وری تاسیسات آب و فاضلاب

فرهنگ سازی و مدیریت بهینه الگوی مصرف

توسعه بهره ور و مدیریت خطوط جمع آوری انتقال فاضلاب

استراتژی هدف2

یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی در سطح منطقه

تمرکز بر ایجاد سازمان و دانش پایه و ارتقا مهارت‌های علمی و عملی کارکنان

توسعه سطح رفاه و آسایش سرمایه‌های انسانی مجموعه

استراتژی هدف3

استانداردسازی عملیات و خدمات در سطح تراز جهانی

تمرکز بر ارائه خدمات الکترونیک و غیرحضوری به مشترکین

مشتری‌مداری و توسعه ارتباطات و تعاملات کاری

توانمندسازی شرکا و تامین‌کنندگان

استراتژی هدف4

متنوع سازی منابع تامین مالی و توسعه و پایدار سازی سیاست های در امد زایی شرکت

تمرکز بر کاهش هزینه‌های عملیات، طرح‌ها و پروژه‌ها

استراتژی هدف5

تمرکز بر کاهش هزینه‌های عملیات، طرح‌ها و پروژه‌ها

همکاری مشترک با شرکت‌های توانمند داخلی و خارجی