بیانیه چشم انداز در افق 1404

شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران به عنوان برترین شرکت آبفای منطقه ای استان تهران، مجموعه ای است تخصصی، پویا و ارزش آفرین که بالاترین سطح کارامدی و اثر بخشی را در مدیریت اقتصادی الگوی بهره برداری، توزیع و مصرف آب و دفع بهداشتی فاضلاب فراهم آورده است.

شرکت با بهره گیری از زیرساخت های مدرن و هوشمند و سرمایه های انسانی توانمند، خدمات اقتصادی، پایدار و ارزش‌زایی را به کلیه ذینفعان ارایه نموده و با رعایت الزامات زیست محیطی و استانداردهای کیفی و عملیاتی، بالاترین سطح شاخص های سلامت، بهداشت و رضایت مشترکین خود را فراهم ساخته است.