بیانیه ارزش ها

بیانیه ارزش­ها (Value statement)

سیادت

  •          سیستم محوری و نتیجه گرایی
  •          یادگیری، خلاقیت، بهبود و نوآوری
  •          ارزش افزایی در خدمات
  •          دانش محوری و توانمند سازی کارکنان
  •          تعامل فعالانه با جوامع مدنی بامسئولیت پذیری

 

اهداف کلان

  •          افزایش رضایت ذینفعان
  •          ارتقاکمی وکیفی آب توزیع شده
  •          کاهش آب بدون درآمد
  •          ارتقا توان بهره برداری ازشبکه آب و  فاضلاب
  •          ایجادارزش پایدار در سازمان از طریق افزایش درآمد و کاهش هزینه