نواحی تحت پوشش

 

امور بهره برداری و خدمات مشترکین(امیر آباد) ناحیه 1

 

امور بهره برداری و خدمات مشترکین (امیرآباد) ناحیه1

خیابان کارگر_ روبروی پارک لاله_ جنب کوچه شهید علی مصری

مشترکین تحت پوشش ناحیه 1: 38176 مشترک

تلفن امور مشترکین: 66901948 و 66901984

 تلفن پست امداد: 66429621 و 66422004

محدوده ناحیه یک

ازشمال: بزرگراه شهید حکیم

ازجنوب:انقلاب

ازغرب: ضلع غربی خیابان ولیعصر(ع)

از شرق: بزرگراه شیخ فضل اله نوری

امور بهره داری و خدمات مشترکین(حسن آباد) ناحیه 2

 

امور بهره برداری و خدمات مشترکین(حسن آباد) ناحیه2

خیابان آیت اله کاشانی_ خیابان شهید الهی_ بین گلهای اول و دوم_ کوچه چهارم

مشترکین تحت پوشش ناحیه 2: 33628 مشترک

تلفن امور مشترکین: 44055883 و 44055189

تلفن پست امداد: 44202626 و  44231313

محدوده ناحیه دو

ازشمال: بزرگراه شهید حکیم

از جنوب: جاده مخصوص کرج

از غرب:بزرگراه شیخ فضل اله نوری

از شرق: رودخانه کن

امور بهره برداری و خدمات مشترکین (امیرآباد) ناحیه 3

 

امور بهره برداری و خدمات مشترکین (سردار جنگل) ناحیه3

خیابان سردارجنگل _ تقاطع میرزا بابایی _ روبروی پارک شاهد

مشترکین تحت پوشش ناحیه 3 : 38403 مشترک

تلفن پست امداد:4-44118593 _ 44105246_ 44106970

تلفن امور مشترکین: 2-44470501 و 44470500

محدوده ناحیه 3

از شمال : ارتفاعات حصارک، شهران و کن

از جنوب : بزرگراه شهید حکیم

از غرب : مسیل فرحزاد

از شرق : رودخانه کن

امور بهره برداری و خدمات مشترکین ( دهکده المپیک) ناحیه 4

 

امور بهره برداری و خدمات مشترکین (دهکده المپیک) ناحیه 4

جنب مسجد امام رضا (ع)_ بلوار دهکده المپیک _ چهار راه زیبا دشت_ بلوار زیبا دشت

مشترکین تحت پوشش ناحیه 4 : 14779 مشترک

تلفن پست امداد: 44764020 _ 44707799

تلفن امور مشترکین : 44766200 _ 44718666

محدوده ناحیه 4

از شمال : کوههای البرز

از جنوب : اتوبان تهران کرج

از غرب : مسیل رودخانه کن

از شرق : گرمدره استان البرز