خرید ( شامل: تهیه ، پالت بندی، ‌بارگیری ، حمل و باراندازی ، تخلیه و تحویل)38600 متر لوله چدن داکتیل مقاوم در برابر زلزله از اقطار 100تا1000 میلیمتری کلاس C و 12500 متر لوله چدن داکتیل جدار نازک LP در اقطار160،110و200میلیمتری بهمراه واشر مربوطه.99/7

مناقصه

99/7

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

باسمه تعالی

باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند .((مقام معظّم رهبری))

...

موضوع : آگهی تجدید مناقصه عمومی(یک مرحله ای با ارزیابی کیفی) به شماره ٧/٩٩

 

 1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب منطقه3 شهر تهران .

2- موضوع مناقصه : خرید ( شامل: تهیه ، پالت بندی، ‌بارگیری ، حمل و باراندازی ، تخلیه و  تحویل)38600 متر لوله چدن داکتیل مقاوم در برابر زلزله از اقطار 100تا1000 میلیمتری کلاس C و 12500 متر لوله چدن داکتیل جدار نازک LP در اقطار160،110و200میلیمتری بهمراه واشر مربوطه.

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 19/03/99 با معرفی نامه معتبر به دبیرخانه این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان جلال آل احمد ابتدای آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه و مبلغ 000ر500 (پانصد هزار) ریال به حســاب شماره 3-404109-40-884 نزد بانک سامان شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه این شرکت تسلیم  ونسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4- مدت تحویل: 8 (هشت) ماه شمسی.

5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت.

6- متقاضیان شرکت در مناقصه می بایستی از تولیدکنندگان یا نماینده رسمی آنان باشند و رعایت استاندارد و ارائه استاندارد و تضمین کیفیت الزامی می باشد.

7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان000ر213ر259ر5 (پنج میلیارد و دویست و پنجاه و نه میلیون و دویست و سیزده هزار) ریال  و به یکی از انواع ذیل می باشد :

- چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب شماره 3-404109-40-884 نزد بانک سامان شعبه کوی نصر بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

8- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد :  تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 02/04/99 به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

9- زمان ومحل گشایش جلسه اول پیشنهادها (پاکات الف وب): ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 03/04/99در محل دفتر امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت بازو قرائت خواهند شد.

10- زمان ومحل گشایش جلسه دوم پیشنهادها (پاکات ج) : ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 10/04/99در محل دفتر امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت بازو قرائت خواهند شد.

11- سایراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است.نشانیهای سایت اینترنتی:(http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir)و (http://tender.bazresi.ir)             

                                                                                 شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران

                                                                                                       (سهامی خاص)

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.