انجام بخشی ازخدمات مورد نیاز شرکت کارفرما با تامین و بکارگیری تعداد 21(بیست ویک ) نفر نیروی انسانی لازم واحدهای زیرمجموعه در سطوح شغلی و بامقاطع تحصیلی مختلف.

مناقصه

99/21

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران