واگذاری انجام بخشی از خدمات امورنگهبانی و حفاظت فیزیکی از اموال واماکن تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب منطقه 3 شهرتهران

مناقصه

99/23

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران