واگذاری انجام بخشی از خدمات امورنگهبانی و حفاظت فیزیکی از اموال واماکن تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب منطقه 3 شهرتهران با تامین تعداد 30 نفرنیروی انسانی (نگهبان،سرنگهبان، متصدی انتظامات).

مناقصه

99/24

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران