انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران.

مناقصه

99/26

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران