آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی (یک مرحله ای )

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران