اجرای محوطه سازی و احداث ساختمانهای مربوطه در تاسیسات مخزن 56 در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران

مناقصه

1400/1

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران