اجرای عملیات شستشو و لایروبی و تخلیه لجن و ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب بطول 110 کیلومتر به اقطار 200 تا 800 میلیمتر براساس استاندارد WRC و ضابطه شماره 677 در محدوده شرکت آب وفاضلاب منطقه 3 شهرتهران

مناقصه

1400/2

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران