اجرای عملیات توسعه ، جابجایی و بازسازی شبکه توزیع آب و انشعابات فرسوده به صورت موردی و پراکنده به طول 10 کیلومتر با اقطار مختلف و با متراژ مختلف به همراه مرمت و آسفالت نوارهای حفاری مربوطه

مناقصه

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

روزنامه ایران

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره 4/208- 89   

1-   موضوع مناقصه :  اجرای عملیات توسعه ، جابجایی و بازسازی شبکه توزیع آب و انشعابات فرسوده به صورت موردی و پراکنده به طول 10 کیلومتر با اقطار مختلف و با متراژ مختلف به همراه مرمت و آسفالت نوارهای حفاری مربوطه

2-      نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب شهرتهران – منطقه 3

3-     برآورد اولیه مناقصه و مدت اجرای کار:  132ر698ر285ر5 ریال و 12 ماه

4-     محل تامین اعتبار: درآمدهای جاری

5-   مهلت خرید و محل دریافت اسناد : حداکثر تا ساعت30/15روز دوشنبه مورخ 4/5/89  به آدرس تهران -  خیابان جلال آل احمد ابتدای آرش مهر(شهرآرا) به دبیرخانه آب و فاضلاب منطقه 3  مراجعه شود.(همه روزه به استثناء  ایام تعطیل)

6-   قیمت اسناد بااحتساب 3% مالیات ارزش افزوده و نحوه واریز وجه :  مبلغ 500ر154 ریال به حساب سیبا 0105397262004 بانک ملی شعبه خیابان آرش مهرکد235 با شناسه پرداخت به شماره 89208459  دروجه شرکت آب وفاضلاب شهرتهران – منطقه 3  همراه با دردست داشتن معرفی نامه معتبر

7-   مبلغ سپرده شرکت درمناقصه ونحوه پرداخت آن : پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ 943ر570ر180 ریال را بعنوان سپرده بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا نقداً  به حساب جاری 0105651408008 بانک ملی شعبه خیابان آرش مهرکد 235 دروجه شرکت آب وفاضلاب شهر             تهران – منطقه 3 تهیه و ضمیمه پیشنهاد به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپردهای مخدوش ، سپردهای کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایرآن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-     مهلت ومحل تحویل پیشنهاد : ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 17/5/89 دبیرخانه آبفای منطقه 3 خواهد بود.

9-     زمان گشایش پیشنهادها : ساعت 14روز یکشنبه  مورخ 17/5/89

10-    زمان گشایش مرحله دوم پیشنهادها (پاکات ج ) : ساعت 14 روز شنبه مورخ 23/5/89

11-  شرایط اختصاصی شرکت درمناقصه : داشتن حداقل رتبه 5 دررشته تاسیسات وتجهیزات شهری یا امورآب  وحداقل دارای سه موردسابقه کاری مرتبط ، ارائه شماره اقتصادی جهت شرکت درمناقصه الزامی می باشد. 

12-  به پیشنهاداتی که دارای نقص مدارک ، فاقد مهر و امضاء معتبر، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان دریافت شود به هیچوجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

13- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است ومبلغ پرداختی بابت خرید اسنادمناقصه قابل استرداد نمی باشد.

  14- سایراطلاعات و جزئیات مربوطه ، دراسناد مناقصه مندرج می باشد.

     آدرس اینترنتی اطلاع رسانی معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور :  nww.co.ir http://tender.

   آدرس پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور :  http://iets.mporg.ir   

                       آدرس پایگاه آبفای شهر تهران منطقه 3 :  http://t3ww.tpww.co.ir

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.