: وصول مطالبات معوقه از مشترکینی که درانجام تعهدات خودقصور نموده اند در محدوده شرکت آب وفاضلاب شهرتهران – منطقه3

مناقصه

13/217- 89

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب وفاضلاب شهرتهران – منطقه3

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره 13/217- 89  
1-       موضوع مناقصه : وصول مطالبات معوقه از مشترکینی که درانجام تعهدات خودقصور نموده اند در محدوده شرکت آب وفاضلاب شهرتهران – منطقه3
2-        نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب شهرتهران – منطقه 3
3-      برآورد اولیه مناقصه و مدت اجرای کار: 000ر850ر279ر1  ریال و 12 ماه
4-      محل تامین اعتبار: درآمدهای جاری
5-    مهلت خرید و محل دریافت اسناد : حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 13/10/89 به آدرس تهران - خیابان جلال آل احمد ابتدای آرش مهر(شهرآرا) به دبیرخانه آب و فاضلاب منطقه 3 مراجعه شود.(همه روزه به استثناء ایام تعطیل)
6-     قیمت اسناد بااحتساب 3% مالیات ارزش افزوده و نحوه واریز وجهمبلغ 500ر154 ریال به حساب سیبا 0105397262004 بانک ملی شعبه خیابان آرش مهرکد235 با شناسه پرداخت به شماره 892171330  دروجه شرکت آب وفاضلاب شهرتهران – منطقه 3 همراه با دردست داشتن معرفی نامه معتبر
7-    مبلغ سپرده شرکت درمناقصه ونحوه پرداخت آن : پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ 499ر895ر62 ریال را بعنوان سپرده بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا نقداً به حساب جاری 0105651408008 بانک ملی شعبه خیابان آرش مهرکد 235 دروجه شرکت آب وفاضلاب شهر تهران – منطقه 3 تهیه و ضمیمه پیشنهاد به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپردهای مخدوش ، سپردهای کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایرآن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-      مهلت ومحل تحویل پیشنهاد : ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 26/10/89 دبیرخانه آبفای منطقه 3 خواهد بود.
9-      زمان گشایش پیشنهادها (پاکات الف ، ب ) : ساعت 14روز یکشنبه مورخ 26/10/89
10-     زمان گشایش مرحله دوم پیشنهادها (پاکات ج ) : ساعت 14 روز شنبه مورخ 2/11/89
11-     شرایط اختصاصی شرکت درمناقصه : : دارای سوابق کاری مرتبط و مفید با موضوع مناقصه - ارائه شماره اقتصادی جهت شرکت درمناقصه الزامی می باشد.
12-   به پیشنهاداتی که دارای نقص مدارک ، فاقد مهر و امضاء معتبر، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان دریافت شود به هیچوجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است ومبلغ پرداختی بابت خرید اسنادمناقصه قابل استرداد نمی باشد.
 14 -  سایراطلاعات و جزئیات مربوطه ، دراسناد مناقصه مندرج می باشد.
15- تحویل گرفتن اسناد مناقصه ، منوط به ثبت نام پیشنهاد دهنده درپایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس اینترنتی http://iets.mporg.ir   و ارائه کد ثبت نام به دبیرخانه منطقه می باشد .
         آدرس اینترنتی اطلاع رسانی معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : nww.co.ir http://tender.
   آدرس پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور : http://iets.mporg.ir                            
  آدرس پایگاه آبفای شهر تهران http://tww.tpww.co.ir    
   آدرس پایگاه شرکت فاضلاب http:// tendernww.co.ir
   آدرس پایگاه آبفای شهر تهران – منطقه 3 : http://t3ww.tpww.co.ir    
                                                                                                                                          دفتر حقوقی و قراردادها
آب و فاضلاب منطقه 3 تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.