مناقصه عمومی دومرحله ای -انجام خدمات عملیات لایروبی وبازرسی ویدئومتری شبکه های فاضلاب

مناقصه

1

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

روزنامه ایران

باسمه تعالی
 
آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای)
 
1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب منطقه3 شهر تهران
2- موضوع مناقصه :انجام خدمات عملیات لایروبی وبازرسی ویدئومتری شبکه های فاضلاب
3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت14:30روز یکشنبه مورخ8/8/90 با معرفی نامه معتبر به دبیرخانه این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان جلال آل احمد – ابتدای آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه وپس از دریافت اوراق شرایط شرکت در منافصه در صورت تمایل مبلغ 000ر100(یکصد هزار) ریال به حساب شماره 2-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصربنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران واریز و فیش مربوطه را به دبیر خانه این شرکت تسلیم ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
4 - مبلغ بر آورد و مدت اجرای کار : 000ر000ر600ر1 ریال و  12 ماه
5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت
6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان  000ر500ر72 ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد :
- چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب شماره 5-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصربنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
7- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد : تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 21/8/90 به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.
8- زمان ومحل گشایش پیشنهادها : ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ22/8/90 درمحل کنفرانس این شرکت.
9- هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد .
10- این مناقصه فاقد پیش پرداخت می باشد.
11- سایراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است.نشانیهای سایت اینترنتی:(http://iets.mporg.ir) و (http://tender.nww.co.ir) و (http://tender.bazresi.ir)          کد فرم: QF-7438(01)
                                                                      شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران
                                                                  (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.