تامین و تهیه لوله و متعلقات مربوطه و نصب و اجرای عملیات لوله گذاری بطول 1500 متر شبکه جمع آوری فاضلاب و بازسازی انشعاب مربوطه بهمراه ساخت منهول در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران

مناقصه

1890

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

جام جم

باسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای)

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب منطقه3 شهر تهران

2- موضوع مناقصه : تامین و تهیه لوله و متعلقات مربوطه و  نصب و اجرای عملیات لوله گذاری بطول 1500 متر شبکه جمع آوری فاضلاب و بازسازی انشعاب مربوطه بهمراه ساخت منهول در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه  مورخ 28/5/91   با معرفی نامه معتبر به دبیرخانه این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان جلال آل احمد – ابتدای آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه و مبلغ 000ر200(دویست هزار) ریال با احتساب مالیات برارزش افزوده به حساب شماره 2-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه این شرکت تسلیم  ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4 - مبلغ بر آورد و مدت اجرای کار : 000ر000ر537ر3 (سه میلیارد و پانصد و سی و هفت میلیون ) ریال و 4( چهار ) ماه

5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت.

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 000ر610ر133 ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد :

- چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب شماره 5-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصربنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد :  تا ساعت 14 روز شنبه  مورخ 11/6/91 به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

8- زمان ومحل گشایش پیشنهادها : ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 12/6/91 در محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت .

9- هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد .

10- سایراطلاعات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.نشانیهای سایت اینترنتی:  (http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)              کد فرم: QF-7438(01)

                                                       شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران

                                                                       (سهامی خاص)

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.