انجام بخشی ازخدمات مورد نیاز شرکت کارفرما با تامین و بکارگیری تعداد 87 (هشتادوهفت) نفرنیروی انسانی لازم واحدهای زیرمجموعه در سطوح شغلی و بامقاطع تحصیلی مختلف

مناقصه

17363

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

جام جم

موضوع : آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

 1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب منطقه3 شهر تهران

2- موضوع مناقصه : انجام بخشی ازخدمات مورد نیاز شرکت کارفرما با تامین و بکارگیری تعداد 87 (هشتادوهفت) نفرنیروی انسانی لازم واحدهای زیرمجموعه در سطوح شغلی و بامقاطع تحصیلی مختلف

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه  مورخ 29/7/91  با معرفی نامه معتبر به دبیرخانه این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان جلال آل احمد ابتدای آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه و مبلغ 000ر100 (یکصد هزار) ریال به حساب شماره 2-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه این شرکت تسلیم  ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4 - مبلغ بر آورد و مدت اجرای کار : 000ر000ر455ر21 (بیست ویک میلیاردوچهارصدوپنجاه وپنج میلیون) ریال و  12 ماه

5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان  000ر150ر671 ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد :

- چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب شماره 5-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصربنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد :  تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 9/8/91  به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

8- زمان ومحل گشایش مرحله اول پیشنهادها (پاکات الف وب): ساعت 10:30صبح روز چهارشنبه مورخ 10/8/91 در محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت بازوقرائت خواهند شد.

9- زمان ومحل گشایش مرحله دوم پیشنهادها (پاکات ج): ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 21/8/91 در محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت بازوقرائت خواهند شد.

10- هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد .

11- سایراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است.نشانیهای سایت اینترنتی:(http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)              کد فرم: QF-7438(01)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.