تعمیر لوله های شبکه توزیع و تعمیر انشعابات درمحدوده ناحیه 2 و اجرای عملیات لوله گذاری -تعمیر،تعویض ونصب شیرآلات شبکه -تعویض کنتورهای سنگین - تعمیراطاقچه کنتور(امدادموتوری ) درمحدوده شرکت آب وفاضلاب منطقه 3 شهر تهران

مناقصه

17055

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

جام جم

بسمه تعالی

موضوع : آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای)

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب منطقه3 شهر تهران

2- موضوع مناقصه : تعمیر لوله های شبکه توزیع و تعمیر انشعابات درمحدوده ناحیه 2 و اجرای عملیات لوله گذاری -تعمیر،تعویض ونصب شیرآلات شبکه -تعویض کنتورهای سنگین - تعمیراطاقچه کنتور(امدادموتوری ) درمحدوده شرکت آب وفاضلاب منطقه 3 شهر تهران

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 24/7/91  با معرفی نامه معتبر به دبیرخانه این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان جلال آل احمد ابتدای آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه و مبلغ 000ر100 (یکصد هزار) ریال به حساب شماره 2-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه این شرکت تسلیم  ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4 - مبلغ بر آورد و مدت اجرای کار : 000ر630ر582ر6 ریال (شش میلیاردوپانصد وهشتادودومیلیون و ششصدوسی هزارریال ) ریال و  12 ماه

5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 000ر979ر224 ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد :

- چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب شماره 5-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصربنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد :  تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 6/8/91 به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

8- زمان ومحل گشایش پیشنهادها : ساعت 10:30 روز یکشنبه  مورخ 7/8/91 در محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت

9- هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد .

10- سایراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است.نشانیهای سایت اینترنتی:(http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)              کد فرم: QF-7438(01)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.