خرید ( شامل تهیه و تحویل ) یکدستگاه واتر جت سیار با یدک کش مربوطه همراه با شلنگ فشار قوی و نازلهای استاندارد با فشار کاری حداقل ١٥٠ بار و دبی ٥٠ لیتر در دقیقه .

مناقصه

19925

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

جام جم

باسمه تعالی

آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای)

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب منطقه3 شهر تهران

2- موضوع مناقصه : خرید ( شامل تهیه و تحویل ) یکدستگاه واتر جت سیار با یدک کش مربوطه همراه با شلنگ فشار قوی و نازلهای استاندارد با فشار کاری حداقل ١٥٠ بار و دبی ٥٠ لیتر در دقیقه .

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 29/9/91 با معرفی نامه معتبر به دبیرخانه این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان جلال آل احمد –  ابتدای آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه و مبلغ 000ر50 ( پنجاه هزار ) ریال به حساب شماره 2-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه این شرکت تسلیم  و نسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4 - مبلغ بر آورد و مدت اجرای کار : 000ر000ر200ر1 ( یک میلیارد و دویست میلیون  ) ریال و یک ( 1 )  ماه

5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت.

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 000ر000ر60 ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد :

- چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب شماره 5-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصربنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد :  تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 9/10/91  به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

8- زمان ومحل گشایش مرحله اول پیشنهادها (پاکات الف وب): ساعت 10:30  روز یکشنبه مورخ 10/10/91 در محل سالن کنفرانس این شرکت.

9- زمان ومحل گشایش مرحله دوم پیشنهادها (پاکات ج) : ساعت 10:30روز یکشنبه مورخ 17/10/91 در محل سالن کنفرانس این شرکت.

10- هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد .

11- سایراطلاعات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.نشانیهای سایت اینترنتی:  (http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)  کد فرم: QF-7438(01)

                                                                                                 شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران

                                                                                                                        (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.