خرید وراه اندازی کنتور از نوع پیستونی حداقل کلاس c به قطر5/0 اینچ تا 5/1 اینچ با امکان نصب تجهیزات قرائت از راه دور بیسیم – رادیوئی به تعداد 3500 دستگاه در محدوده ناحیه دو -شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران از طریق فاینانس داخلی

مناقصه

91/193/3956

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

جام جم

باسمه تعالی

موضوع : آگهی مناقصه عمومی (دومرحله ای) از طریق فاینانس داخلی

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب منطقه3 شهر تهران

2- موضوع مناقصه : خرید وراه اندازی کنتور از نوع پیستونی حداقل کلاس c به قطر5/0 اینچ تا 5/1 اینچ با امکان نصب تجهیزات قرائت از راه دور بیسیم رادیوئی به تعداد 3500 دستگاه در محدوده ناحیه دو -شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران از طریق فاینانس داخلی

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 14روز دوشنبه مورخ 2/11/91 با معرفی نامه معتبر به دبیرخانه این شرکت به نشانی: تهران ، خیابان جلال آل احمد ابتدای آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه و مبلغ 000ر100 (یکصدهزار) ریال به حساب شماره 2-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصر به نام شرکت آب وفاضلاب منطقه3 شهر تهران واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه این شرکت تسلیم  ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4 - مبلغ بر آورد و مدت اجرای کار :  000ر000ر769ر3 ریال و 3(سه) ماه شمسی

5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 000ر570ر140 (یکصدوچهل میلیون و پانصدوهفتاد هزار) ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد :

- چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب شماره 5-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصربنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد :  تا ساعت 14روز شنبه مورخ 14/11/91 به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

8- زمان ومحل گشایش پیشنهادها : ساعت 10:15 روز یکشنبه  مورخ 15/11/91 در دفتر معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت .

9- هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد .

10- سایراطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.نشانیهای سایت اینترنتی:(http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)              کد فرم: QF-7438(01)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.