انجام عملیات 251500 مورد قرائت کنتور به اقطار مختلف و 255600 مورد توزیع قبوض آب بهاء در محدوده شرکت آب وفاضلاب منطقه 3 شهرتهران- ناحیه دو.

مناقصه

22859

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

جام جم

موضوع : آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای)

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب منطقه3 شهر تهران

2- موضوع مناقصه : انجام عملیات 251500 مورد قرائت کنتور به اقطار مختلف و 255600 مورد توزیع قبوض آب بهاء در محدوده شرکت آب وفاضلاب منطقه 3 شهرتهران- ناحیه دو.

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه  مورخ 2/12/91  با معرفی نامه معتبر به دبیرخانه این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان جلال آل احمد   ابتدای آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه و مبلغ 000ر100 (یکصد هزار ) ریال به حساب شماره 2-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه این شرکت تسلیم  ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4 - مبلغ بر آورد و مدت اجرای کار : 000ر460ر149ر2  ریال و بمدت یکسال شمسی.

5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 000ر984ر91  ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد :

- چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب شماره 5-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصربنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد :  تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 12/12/91 به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

8- زمان ومحل گشایش مرحله اول پیشنهادها (پاکات الف وب): ساعت 11:15 روز یکشنبه مورخ 13/12/91 در محل دفتر معاونت مالی وپشتیبانی این شرکت.

9- زمان ومحل گشایش مرحله دوم پیشنهادها (پاکات ج) : ساعت 11:15 روز سه شنبه مورخ 22/12/91 در محل دفتر معاونت مالی وپشتیبانی این شرکت.

10- هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد .

11- سایراطلاعات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.نشانیهای سایت اینترنتی:  (http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)  کد فرم: QF-7438(01)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.