واگذاری انجام بخشی از خدمات امورنگهبانی و حفاظت فیزیکی از اموال واماکن شرکت آب وفاضلاب منطقه 3 شهر تهران با تامین تعداد 22 نفر نیروی انسانی (نگهبان ، سرنگهبان ، متصدی انتظامات)

مناقصه

92/193/164

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

جام جم

موضوع : آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای)

                                                                                                                                         

 

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب منطقه3 شهر تهران

2- موضوع مناقصه : واگذاری انجام بخشی از خدمات امورنگهبانی و حفاظت فیزیکی از اموال واماکن شرکت آب وفاضلاب منطقه 3 شهر تهران با تامین تعداد 22 نفر نیروی انسانی (نگهبان ، سرنگهبان ، متصدی انتظامات)

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 10/2/92 با معرفی نامه معتبر به دبیرخانه این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان جلال آل احمد ابتدای آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه و مبلغ 000ر200 (دویست هزار) ریال به حساب شماره 2-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه این شرکت تسلیم  ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4 - مبلغ برآورد و مدت اجرای کار : 000ر564ر252ر11(یازده میلیاردودویست و پنجاه ودو میلیون وپانصدو شصت وچهار هزار)ریال وبه مدت 12 ماه شمسی

5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان  000ر077ر371 ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد :

- چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب شماره 5-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصربنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7-  مهلت ومحل تحویل پیشنهاد :  تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 21/2/92 به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

8- زمان ومحل گشایش مرحله اول پیشنهادها (پاکات الف وب): ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 22/2/92 در محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت بازو قرائت خواهند شد.

9- زمان ومحل گشایش مرحله دوم پیشنهادها (پاکات ج) : ساعت 11 روز سه شنبه  مورخ 31/2/92 در محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت.

10- هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد .

11- سایراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است.نشانیهای سایت اینترنتی:(http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)              کد فرم: QF-7438(01)

                                                                                              شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران

                                                                                                                        (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.