خرید 19800 متر لوله چدن داکتیل تایتونی در اقطار 100 الی 400 میلیمتر .

مناقصه

92/193/504

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

روزنامه جام جم

 

موضوع : آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای)

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب منطقه3 شهر تهران

2- موضوع مناقصه : خرید 19800 متر لوله چدن داکتیل تایتونی در اقطار 100 الی 400 میلیمتر .

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 31/2/92 با معرفی نامه معتبر به دبیرخانه این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان جلال آل احمد – ابتدای آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه ومبلغ 000ر200 (دویست هزار) ریال به حساب شماره 2-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه این شرکت تسلیم  ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4 - مبلغ بر آورد و مدت اجرای کار : 000ر000ر939ر30 (سی میلیارد و نهصد و سی و نه میلیون )ریال و بمدت 5 ( پنج ) ماه شمسی.

5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت.

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 000ر670ر961 ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد :

- چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب شماره 5-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصربنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد :  تا ساعت 14 روز شنبه  مورخ 11/3/92 به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

8- زمان ومحل گشایش مرحله اول پیشنهادها (پاکات الف وب): ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 12/3/92 در محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت.

9- زمان ومحل گشایش مرحله دوم پیشنهادها (پاکات ج ) : ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 26/3/92 در در محل دفتر معاونت مالی و پشتیبانی این شرکت.

10- هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد .

11- متقاضیان شرکت درمناقصه می بایستی از تولیدکنندگان یا نماینده رسمی آنان باشند و رعایت استاندارد و ارائه استاندارد و تضمین کیفیت الزامی می باشد.

12- سایراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است.نشانیهای سایت اینترنتی:(http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir)و (http://tender.bazresi.ir)                     

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.