اجرای عملیات سفتکاری،نازک کاری وتاسیسات مکانیکی وبرقی ساختمان امداد سردار جنگل (با کلیه مصالح)

مناقصه

93/4

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

بسمه تعالی

موضوع : آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای) شماره ٤/٩٣

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب منطقه3 شهر تهران.

2- موضوع مناقصه : اجرای عملیات سفتکاری،نازک کاری وتاسیسات مکانیکی وبرقی ساختمان امداد سردار جنگل (با کلیه مصالح)

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه  مورخ 13/2/93 با معرفی نامه معتبر به دبیرخانه این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان جلال آل احمد ابتدای آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه و مبلغ 000ر300(سیصد هزار) ریال به حساب شماره 2-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه این شرکت تسلیم  ونسبت به در یافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4 - مبلغ بر آورد و مدت اجرای کار : 693ر381ر097ر9 ریال و بمدت یکسال شمسی.

5- رتبه و رشته مورد نیاز: داشتن حداقل  رتبه 4 رشته ابنیه.

6- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت.

7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 500ر921ر316 ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد :

- چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب شماره 5-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصربنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

8- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد :  تا ساعت 14 روز شنبه  مورخ 27/2/93 به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

9- زمان ومحل گشایش مرحله اول پیشنهادها (پاکات الف وب): ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 28/2/93 در محل دفتر امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت بازو قرائت خواهند شد.

10- زمان ومحل گشایش مرحله دوم پیشنهادها (پاکات ج): ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 11/3/93 در محل دفتر امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت بازو قرائت خواهند شد.

11- هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد .

12- سایراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است.نشانیهای سایت اینترنتی:(http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)              کد فرم: QF-7438(01)

                                                                         

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.