خرید ( شامل: تهیه ، بارگیری ، حمل ، تخلیه و تحویل ) 20050 ( بیست هزار و پنجاه ) متر لوله چدن داکتیل تایتون ضد زلزله به همراه واشر در اقطار 100 الی 400 میلیمتر.

مناقصه

94/9

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

بسمه تعالی

موضوع : آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای) شماره 9/94

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب منطقه3 شهر تهران.

2- موضوع مناقصه : خرید ( شامل: تهیه ، بارگیری ، حمل ،  تخلیه و تحویل ) 20050 ( بیست هزار و پنجاه ) متر لوله چدن داکتیل تایتون ضد زلزله به همراه واشر در اقطار 100 الی 400 میلیمتر.

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 14 روز  دوشنبه مورخ  29/4/94  با معرفی نامه معتبر به دبیرخانه این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان جلال آل احمد ابتدای آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه و مبلغ 000ر300 ( سیصد هزار ) ریال به حساب شماره  5-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصر به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران واریز و فیش مربوطه را به دبیرخانه این شرکت تسلیم  ونسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4 - مدت اجرای کار : بمدت 8 ( هشت ) ماه شمسی.

5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاری شرکت.

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان  000ر110ر320ر1  ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد :

- چک بانکی تضمینی ، ضمانتنامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب شماره 5-4222718-2-146 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کوی نصربنام شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد :  تا ساعت 14 روز دوشنبه  مورخ 12/5/94 به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

8- زمان ومحل گشایش مرحله اول پیشنهادها (پاکات الف وب): ساعت 11:30  روز سه شنبه مورخ 13/5/94 در محل دفتر امور بازرگانی و قراردادهای این شرکت بازو قرائت خواهند شد.

9- زمان ومحل گشایش مرحله دوم پیشنهادها (پاکات ج): ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 27/5/94 در محل دفتر امور بازرگانی و قراردادهای این شرکت بازو قرائت خواهند شد.

10- هزینه درج آگهی در یک نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد .

11- متقاضیان شرکت در مناقصه می بایستی از تولید کنندگان یا نماینده رسمی آنان باشند و رعایت استاندارد و تضمین کیفیت الزامی می باشد .

12- سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . نشانیهای سایت اینترنتی:(http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)              

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.